Varför har vi en Code of Conduct?

Hökerum Byggs Code of Conduct är tydlig med vad som förväntas av oss som företag och av våra medarbetare. Den är tryggt förankrad i våra kärnvärden och i vår vision samt styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, partners och övriga intressenter.

I vår Code of Conduct arbetar vi med hållbarhetens tre begrepp: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Begreppen befästes i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling i slutet av 1980-talet. Där sa man bland annat att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Vår Code of Conduct ses kontinuerligt över utifrån ändrade förhållanden avseende exempelvis vår verksamhet, marknad samt lagar och regler. Vidare kompletteras koden med policyer, medarbetarbok och andra dokument som återfinns under rubriken ”Mål, policyer och regler vi förhåller oss till”. Vår Code of Conduct gäller utan undantag alla som arbetar på Hökerum Bygg och vi ser att regler som inte är specifika för Hökerum Bygg även ska följas av våra partners.

VD Johan Lind har ordet

Som bygg- och bostadsutvecklingsföretag påverkar Hökerum Bygg både människor och miljö på ett högst påtagligt sätt. Våra byggnader blir bostäder eller industribyggnader runtom i hela Sverige, varför vi har ett stort ansvar att bygga hållbara fastigheter med långsiktig förvaltning när det gäller drift, underhåll och ekonomi. Men självklart också avseende en arkitektur som skapar ett vackert samhälle där människor trivs och känner trygghet. Det ställer krav på oss som bolag och på våra medarbetare.

Därför är innehållet i Code of Conduct något vi har med oss i vardagen och kontinuerligt arbetar med i hela företaget tillsammans med våra engagerade medarbetare. En Code of Conduct, precis som policyer och andra dokument som påverkar uppträdande och åtaganden, får aldrig bli statiska hyllvärmare att visa upp när någon frågar efter dem. De måste vara levande, ifrågasättas och uppdateras. Med visionen att bli Sveriges bästa bostadsutvecklare är vår Code of Conduct ett mycket viktigt verktyg.

Johan Lind, vd Hökerum Bygg

Det här är Hökerum Bygg

VERKSAMHET

Hökerum Bygg grundades 1968. Då var vi lokalt verksamma i Ulricehamns kommun men under åren har vår verksamhet utvecklats. Vårt huvudkontor finns i Ulricehamn men vi har även ett kontor i Stockholm. Vår verksamhet består av att utveckla och driva bostadsrättsprojekt i egen regi och att bygga på totalentreprenad åt andra. Vi bygger även lagerlokaler och andra typer av fastigheter på uppdrag av externa beställare.

VISION

Sveriges bästa bostadsutvecklare.

AFFÄRSIDÉ

Vi utvecklar och bygger prisvärt och hållbart för generationer.

KÄRNVÄRDEN

Stolta: Det vi gör, gör vi så bra att vi vill visa det för hela världen. Från minsta lilla projekt till hela bostadskvarter. Är vi stolta, blir alla vi utvecklar projekt för och bygger bostäder åt stolta.

Vi är inte bara stolta över vad vi gjort själva. Vi är också stolta över vad våra kollegor gör och vad vi uppnår tillsammans. Det är viktigt att visa, helst varenda dag. Genom att lyfta varandra bygger vi ett starkt lag. Ett lag byggt på stolthet.

Inspirerande: Inspiration motiverar, ger energi och är en drivkraft i allt vi gör. Det kan handla om allt från en engagerad presentation för kunden om framtidens byggande till ett ”snyggt jobbat” när arbetskompisen gjort något bra.

Att inspirera är att uppmuntra och att vara ärlig både mot sig själv och andra. Det är att ha modet att följa sin övertygelse. Därför är inspiration en energi vi slösar med. Ett slöseri som gör oss alla rika.

Visionära: Hos oss är ingen dröm för stor eller för liten. Därför ska du inte behålla drömmar för dig själv. Drömmar och visioner ska delas för att de ska få möjlighet att realiseras. Självklart kan inte allt bli verklighet, men chanserna är större om vi är många tillsammans som delar en dröm.

Samtidigt förstår vi betydelsen av tydliga ramar och trygghet för att kunna tänka fritt och självständigt, för att ta initiativ och våga utveckla oss själva och andra. En nyfiken kultur och ett öppet klimat ger oss modet och styrkan att vara visionära

Affärsmässiga: Varhelst någon möter Hökerum Bygg ska de uppleva oss som trygga, ärliga och respektfulla. I mötet med andra är vi professionella, tydliga och lyhörda inför den andres behov – oavsett om det är en äldre dam som undrar om det går att spika i betong eller om det är Stockholms stad som har frågor om ett projekt.

Vi är alltid väl förberedda. Upplevelsen hos dem vi träffar är att vi med erfarenhet sedan 1968 har allt på plats och vet vad vi gör. Kort sagt; trygg och trevlig affärsmässighet i alla relationer.

Hållbara: När det kommer till hållbarhet och an- svar är vi obevekliga. Inget lämnas åt slumpen eller slarvas bort. Har vi lovat något, håller vi det. Hos oss är ansvar inget man ger eller får, det är något man tar. Vi tar ansvar för att arbeta hållbart så att vi lämnar ett så litet miljöavtryck efter oss som möjligt. Hållbarhet innebär också att vi bryr oss om våra kunder och tar ansvar för relationen med dem.

Vi har även ett ansvar för att alla mår bra på jobbet. Att ingen känner sig fördomsfullt behandlad, för- minskad eller åsidosatt. Det är det enda hållbara.

Mål, policyer och regler vi förhåller oss till

Interna policyer
Vår Code of Conduct sammanfattar de värderingar och regler som styr vårt uppförande på marknaden. Som kompletterande dokument ingår bland annat ett antal policyer vilka tydliggör hur vi agerar i viktiga frågor för vår verksamhet och för våra medarbetares välbefinnande och trivsel. Våra policyer finns tillgängliga för alla anställda på vårt intranät och kan vid adekvat förfrågan lämnas ut till kund, partner eller annan intressent.

Vi har policyer i följande frågor:
• Alkohol- och drogpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Extern & intern representation
• GDPR Integritetspolicy
• Hållbarhetspolicy
• Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Byggkurage

Byggkurage är en extern policy som Hökerum Bygg arbetar efter. Policyn är framtagen för att skapa tryggare, trevligare och säkrare byggarbetsplatser med hopp om att rädda liv. Byggkurage är i grunden fem mycket enkla regler om förhållningssätt till säkerhet och arbetsklimat vilken adresserar frågor som säkerhet, diskriminering och likabehandling. Läs mer här: http://www.byggkurage.se

En grön liten bok om hur vi är på jobbet

”En grön liten bok om hur vi är på jobbet” är vad den heter – en bok som sammanfattar policyer och Code of Conduct på ett snabbt, roligt och intresseväckande sätt. Vi vågar nog påstå att det inte är många på företag runtom i Sverige som har läst alla deras företags policyer och uppförandekoder. ”En grön liten bok om hur vi är på jobbet” har definitivt de flesta läst på Hökerum Bygg.

Jag ska bli Sveriges bästa bostadsutvecklare

Det här är främst en anteckningsbok till alla i personalen för deras medarbetarsamtal. I boken finns bland annat uppslag för anteckningar kring uppsatta personliga mål, vad våra kärnvärden betyder personligen för respektive medarbetare, hur man vill utvecklas och vad man kan göra bättre. Boken innehåller även vision, kärnvärden och bolagets huvudmål.

Tryggt byggt

Vi arbetar efter kvalitetshandboken Tryggt Byggt, som är en utarbetad process för att säkerställa kvaliteten och standardisera byggprocessen så att den blir så effektiv som möjligt. Tryggt Byggt handlar om det säkra och enkla framför det tveksamma och tillkrånglade, rutin och erfarenhet framför kortsiktiga trender och oprövade system samt innehåll före yta.

FN:S L7 globala mål

Hökerum Bygg har identifierat fem av FN:s 17 globala mål som samstämmer med Hökerum Byggs verksamhet och utmaningar och som påverkar oss i vårt dagliga arbete, varför de har en tydlig koppling till vårt uppförande som företag och som enskilda medarbetare.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande:
Genom att skapa en bra arbetsmiljö kan vi som företag och kollegor möjlig- göra att var och en av våra medarbetare har bra förutsättningar för fysiskt och psykiskt välmående. Vår ”En grön bok om hur vi är på jobbet” tydliggör vår uppförandekod. Vi uppmuntrar till sociala aktiviteter och gemensam träning bland medarbetarna.

Mål 5. Jämställdhet:
Genom att vara medveten om att ojämlikhet lätt kan dölja sig i traditioner och normer påminner vi oss om att aldrig slå oss till ro när det gäller jämställdhet. Reglerna i branschinitiativet Byggkurage tydliggör våra värderingar. ”En grön bok om hur vi är på jobbet” med uppförandekoden gör det konkret att vi verkligen menar allvar när det gäller jämställdhet. Det är bra för vårt företag och alla som jobbar hos oss och med oss.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt går hand i hand. Vi följer de avtal och villkor som finns för vår bransch och utöver det har vi högt ställda mål avseende god arbetsmiljö, trivsel och möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats. I vår uppförandekod tydliggörs vår inställning och vad som gäller, både för vårt eget företag och våra underentreprenörer.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen:
Genom att hela tiden utmana våra egna miljömål och därutöver ha en ambition att bidra till utvecklingen i vår bransch går åt ett alltmer klimatvänligt byggande tar vi vårt ansvar. Social hållbarhet kan utvecklas genom att vi bygger in förutsättningar för att mötas över olika slags gränser.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion:
Hållbar konsumtion och produktion uppnås bland annat genom att vi ser över materialanvändning samt energiförbrukning i våra projekt samt prövar olika vägar att bygga cirkulärt. Att svanencertifiera våra egenutvecklade projekt hjälper oss att navigera rätt.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att våra medarbetare mår bra och att varje enskild individ ges förutsättningar att utvecklas på ett optimalt sätt. Som arbetsgivare har vi ett ansvar att tillhandahålla och underhålla en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats samt att följa arbetsrättslig lagstiftning. Utöver vad som skrivs nedan hänvisar vi till vår årliga hållbarhetsrapport.

Jämställdhet, mångfald och inkludering:
Vi arbetar för likabehandling och mångfald då det är vår övertygelse att olikhet bidrar till utveckling både ett personligt plan och för bolaget. Vi har nolltolerans mot mobbing, kränkande särbehandling och diskriminering. Alla på Hökerum Bygg har ett ansvar att påtala om någon behandlas illa på grund av kön, etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vet man inte hur man ska agera ska man gå till sin närmsta chef.

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa:
Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra där vi efterlever satta regler för att minimera risken för olyckor. Alla på Hökerum Bygg har ett ansvar för att regler följs och att säga till om de inte efterlevs. Vi sätter alltid medarbetarnas hälsa först. Vidare arbetar vi för att skapa en arbetsmiljö där den enskilda medarbetaren trivs, bygger sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll. Respektive chef ansvarar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att vårt ansvar som arbetsgivare följs.

Alkohol och droger:
Vi eftersträvar en alkohol- och drogfri arbetsplats. Undantag för alkohol kan göras vid festliga tillfällen där alkoholfri dryck alltid är ett minst lika självklart och accepterat val.

Ekologisk hållbarhet

Utöver att följa lagar och förordningar inom miljöområdet har vi ambitionen att göra lite mer. Agenda 2030 och vårt övergripande mål att bygga klimatneutrala byggnader år 2045 medför att vi kontinuerligt arbetar med miljöaspekten i samtliga processer inom företaget. Utöver vad som skrivs nedan hänvisar vi till vår årliga hållbarhetsrapport.

Lagar och regler:
Hökerum Bygg arbetar för en hållbar samhällsutveckling, förebygger miljörisker och minimera förtagets påverkan på miljön. Miljöfrågor ska vara en integrerad del i allt vi gör och alla på Hökerum Bygg har ett ansvar för att bolagets regler och åtagande efterlevs samt att Sveriges lagar följs. Vidare åligger det bolaget att ha koll på nya lagar och regler för att kunna informera medarbetare och övriga intressenter i det fall det är relevant. Vi ska också uppmuntra till ständiga förbättringar och se över möjligheterna att arbeta med miljöanpassad teknik. Hökerum Bygg ska även ställa krav på leverantörer och andra partners att de följer gällande lagar och regler samt bedriver ett aktivt miljöarbete.

Material och resurser:
Byggbranschen står för 21 procent av Sveriges CO2-utsläpp. Byggprocessen utgör ungefär hälften av en byggnads klimatpåverkan. Den andra hälften kommer från användningen av fastigheten. Betongen står för den största miljöbelastningen i vår produktion. För att minska vår användning av de mest CO2-belastande materialen ser vi alltid över konstruktion och material. Vidare ska vi löpande se över vår energianvändning i våra byggprojekt vilket avser både byggarbetsplats och leveranser av material.

Sortering, återvinning och återbruk:
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att uppnå̊ bättre miljöprestationer. Vårt avfall på byggarbetsplatser ska alltid källsorteras och material ska, så långt det är affärsmässigt rimligt och inte innebär resursslöseri på annat sätt, återvinnas eller återbrukas.

Ekonomisk hållbarhet

En väl fungerande ekonomi är förutsättningen för företagets existens. Att ta ekonomiskt ansvar omfattar att säkerställa god lönsamhet, finansiell stabilitet, långsiktiga investeringar, risk-hantering och garantiåtaganden liksom god affärsetik och hållbara inköp. Utöver vad som skrivs nedan hänvisar vi till vår årliga hållbarhetsrapport.

Lagar och ansvar:
Vi arbetar med goda och långsiktiga relationer med samtliga våra intressenter och gör investeringar och affärer med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Som en trygg partner mot kunder, leverantörer och medarbetare och med god ekonomisk styrka, ska vi kunna leverera det vi lovat, oavsett konjunktur. Vidare följer Hökerum Bygg de lagar och regler som gäller där vi verkar och vi går aldrig in i affärsrelationer som inte följer nationella lagar och internationella konventioner. Vi ställer även krav på att våra affärspartners och andra intressenter agerar på samma sätt. Alla på Hökerum Bygg har ansvar för att eventuella lagbrott hanteras på ett adekvat sätt.

Kund och kvalitet:
Hög servicenivå och kvalitet på det vi levererar är framgångsfaktorer för Hökerum Byggs tillväxt och utveckling. Därför håller vi alltid vad vi lovar utifrån utlovat resultat. Alla medarbetare på Hökerum Bygg har utifrån sin roll i bolaget ansvar för att upp- fylla kommunicerade löften till kund och arbeta för hög kundnöjdhet.

Mutor och korruption:
Vi agerar alltid utifrån principen att all form av muta, korruption eller konkurrensbegränsande åtgärd stör den fria konkurrensen, vilken vi värnar om. Så kallade smörjpengar eller kickbacks får inte förekomma i någon form. Vi agerar därför ansvarsfullt och affärsmässigt etiskt korrekt och tolererar aldrig mutor eller annan otillbörlig påverkan. Inga beslut får fattas utifrån personlig vinning och vi ska alltid kunna vara öppna med varför vissa beslut tagits. Vid minsta tveksamhet om en gåva, representation, event eller annat agerande skulle kunna uppfattas som en muta eller bestickning, ska frågan tas upp med närmsta chef.