Tre perspektiv

Viktigt att se till helheten

Vi arbetar med hållbarhet utifrån begreppen ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Begreppen befästes i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling i slutet av 1980-talet. Där sa man bland annat att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det ser vi som viktigt för att uppfylla vår vision: ”Sveriges bästa bostadsutvecklare”.

Ekologisk hållbarhet

Utöver att följa lagar och förordningar inom miljöområdet har vi ambitionen att göra lite mer. Agenda 2030 och vårt övergripande mål att bygga klimatneutrala byggnader år 2045 medför att vi kontinuerligt arbetar med miljöaspekten i samtliga processer inom företaget. Läs gärna mer om våra mål, punkterna nedan och allt annat vi gör i vår hållbarhetsrapport.

Klimatkompensation:

Sedan år 2016 har vi klimatkompenserat det vi bygger i egen regi. Vidare har vi valt att kompensera i Breathing Space som delar ut energieffektiva spisar till familjer på landsbygden i Indien samt i ett skogsbevarande projekt i Zimbabwe.

CO2-Jakten:

Vi ser över processer och materialval för att minska utsläppen av CO2. I pilotprojektet Bfr Linden var målet att sänka CO2-utsläppen med 20 procent utan att öka produktionskostnaderna. Tillsammans med Stiba och UBAB och övriga entreprenörer och leverantörer klarade vi 19 procent minskning av CO2ekv vid byggnationen. Nu fortsätter jakten!

Betonginitiativet:

Betonginitiativet är ett samarbete med ett antal intressenter för att tillsammans verka för klimatneutral betong.

Färdplansarbetet för bygg- och anläggningssektorn:

Detta drivs genom Sveriges Byggindustrier för att påskynda utvecklingen mot klimatneutralt byggande.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att våra medarbetare mår bra och att varje enskild individ ges förutsättningar att utvecklas på ett optimalt sätt. Vidare ska bostäderna vi bygger ha en arkitektur och omkringliggande miljö som skapar trygghet och goda möjligheter till social samvaro. Vi ser det även som betydelsefullt att erbjuda lägenheter i olika storlekar, prisklasser och områden för att bidra till ett inkluderande samhälle, där människor har möjlighet att bo bra. Läs gärna mer om våra tankar, punkterna nedan och allt annat vi gör i vår hållbarhetsrapport.

Byggkurage:

En policy vi antagit för en tryggare och trevligare byggarbetsplats där diskriminering inte får förekomma och likabehandlingsprincipen alltid gäller.

Dra åt samma håll:

Internt projekt som fokuserar på gemensamma värderingar och mål där var och en är med och bidrar till att nå målen.

Ekonomisk hållbarhet

En väl fungerande ekonomi är förutsättningen för företagets existens. Att ta ekonomiskt ansvar omfattar att säkerställa god lönsamhet, finansiell stabilitet, långsiktiga investeringar, riskhantering och garantiåtaganden liksom god affärsetik och hållbara inköp. Ekonomiskt ansvar handlar också om att säkerställa hållbara och finansiellt stabila bostadsrättsföreningar där medlemmen kan känna trygghet i att föreningen har ett gott underhåll av dess fastighet och att årsavgifter är långsiktigt förutsägbara. Läs gärna vår årsredovisning och hållbarhetsrapport här.

Tillbaka till hållbarhet

Till hållbarhet